Zmiany w przepisach OC

Osoby, które sprzedadzą samochód po 11 lutego 2012 r. będą mogły – po rozwiązaniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC przez osobę, która to auto kupiła – otrzymać zwrot składki za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej. I to niezależnie od tego, czy z tytułu ubezpieczenia zostało wcześniej wypłacone odszkodowanie. Ale uwaga! Tylko od umów, które zostaną po tej dacie zawarte.
Informacja: Samar

To efekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw z 19 sierpnia 2011 r., która zacznie obowiązywać już od najbliższej soboty, 11 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1210).
Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Oprócz  wspomnianej na wstępie możliwości odzyskania pieniędzy przez zbywcę pojazdu za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej, zmienione przepisy wprowadzają ponadto:
•    w przypadku sprzedaży pojazdu – rozwiązywanie się umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartej przez dotychczasowego posiadacza pojazdu z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta,
•    możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego w przypadku „podwójnego ubezpieczenia”, gdy na skutek działania automatyzmu odnowienia umowa ta została przedłużona,
•    możliwość wypowiedzenia zawartej umowy ubezpieczenia OC poprzez złożenie oświadczenia agentowi danego zakładu ubezpieczeń,
•    zasadę tzw. stempla pocztowego, zgodnie z którą w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia będzie uważana data nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej,
•    możliwość wykorzystywania również formy elektronicznej przy składaniu zawiadomień i oświadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, i to przez obie strony umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
•    wymóg odpowiednio wczesnego (tj. 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia) przesyłania – przez zakłady ubezpieczeń – ubezpieczającym informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia i jego warunkach,
•    możliwość zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia także w przypadku wystąpienia szkody w okresie ubezpieczenia,
•    niezwłoczny zwrot składki w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia np. wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
•    łatwiejszy dostęp do informacji i dokumentów dotyczących likwidacji szkody znajdujących się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przez poszkodowanych i uprawnionych.
Co ważne, nowe przepisy, które wejdą w życie 11 lutego 2012 r. będą miały zastosowanie jedynie do tych umów ubezpieczenia, które zostaną zawarte po tej dacie. Do umów zawartych do 10 lutego br. będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Informacja: Samar

Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!