Renault przyszłości

Ambicją Renault jest odegranie roli pioniera w dziedzinie przystępnych dla wszystkich ekologicznych środków transport. Nowe hasło marki Drive the Change symbolizuje nieustanne dążenie Renault do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania samochodów na środowisko na wszystkich etapach cyklu ich życia (produkcji, użytkowania i wycofania z eksploatacji).

Koncern Renault od wielu lat pracuje nad ograniczeniem emisji CO2 w swoich modelach samochodów podczas całego cyklu ich życia, starając się zmniejszyć negatywny wpływ samochodów na środowisko, zarówno podczas eksploatacji jak i produkcji, obsługi technicznej i recyklingu. Program ekologiczny Renault eco2 opiera się na założeniu, że priorytetowe znaczenie ma oferowanie najbardziej skutecznych technologii jak najszerszym grupom klientów za przystępną cenę.

Samochody Renault są napędzane różnymi paliwami: benzyną, olejem napędowym, LPG, etanolem oraz energią elektryczną.

Pod względem produkcji, poza certyfikacją ISO 14001 zakładów produkcyjnych, analizowane są nowe drogi umożliwiające dalszą redukcję zużycia wody i zmniejszenie ilości ścieków oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Renault rozpoczyna realizację szeroko zakrojonego programu edukacyjnego dotyczącego eko-jazdy, przeznaczonego zarówno dla klientów flotowych jak i indywidualnych.

Jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed koncernem Renault jest zapewnienie jak największej liczbie użytkowników dostępu nie tylko do technologii umożliwiających znaczące obniżenie poziomu emisji szkodliwych substancji w użytkowanych pojazdach, ale również zapewnienie wszystkim użytkownikom na świecie dostępu do zróżnicowanej oferty środków transportu indywidualnego.

Działania na rzecz ochrony środowiska

Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oznacza dokonywanie pomiarów wpływu ofert pojazdów i usług na środowisko już na etapie ich projektowania, z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych panujących na poszczególnych rynkach.

W celu dokonania właściwych wyborów między poszczególnymi rodzajami wpływu na środowisko, nie rezygnując przy tym z innych wymogów (ceny, bezpieczeństwa, komfortu, kosztów w przeliczeniu na tonę obniżenia emisji CO2, itp.), Renault postawiło na normalizację: Analizę Cyklu Życia Produktów.

Podejście to pozwala na dokonywanie pomiarów wszelkich rodzajów wpływów pojazdów na środowisko, od wydobycia surowców i paliw kopalnych po wywóz na wysypisko odpadów pozostałych po kasacji pojazdów wycofanych z użytku.

Prowadzone są systematyczne porównania między pojazdami z tego samego segmentu, ale należącymi do różnych generacji. Tego rodzaju kompleksowe podejście do całego cyklu życia produktów daje Renault możliwość prowadzenia jeszcze dokładniej ukierunkowanych prac nad rozwojem szerokiego wachlarza nowoczesnych technologii (pojazdy z napędem elektrycznym, napęd hybrydowy, ogniwa paliwowe), jak również nad możliwościami stosowania paliw alternatywnych: skroplonych paliw gazowych (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz nad obecnymi i przyszłymi rodzajami biopaliw. Rozwój alternatywnych źródeł energii odbywa się z uwzględnieniem lokalnych zasobów oraz oczekiwań rynków.

Konstruktorzy z Renault oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi i studenci z ParisTech prowadzą wspólne działania poświęcone promowaniu badań w zakresie projektowania innowacyjnych systemów transportu indywidualnego, w szczególności opartych na pojazdach z napędem elektrycznym, jak również mające na celu szkolenie kadr kierowniczych i wysokiej klasy naukowców, zdolnych zaspokoić potrzeby przemysłu produkującego środki transportu jutra.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska są wpisane w proces projektowania i rozwoju produktów. Chcąc skutecznie obniżać wielkości emisji zanieczyszczeń powstających w ciągu całego cyklu życia pojazdu, należy zacząć działać już na etapie projektowania produktu, czyli na 3 do 5 lat przed wprowadzeniem danego pojazdu na rynek. Renault pilnie przestrzega zasad eko-projektowania, zarówno w odniesieniu do swoich produktów, jak i procesów przemysłowych: wybór materiałów, sposoby odzyskiwania płynów, operacje demontażu w celach recyklingu, emisja zanieczyszczeń, zużycie paliwa i poziom emisji CO2, wpływ procesów przemysłowych na środowisko naturalne. Ponadto ośrodki badawczo-projektowe Renault opracowują wewnętrzne procedury eko-projektowania mające na celu przejście z aktualnego minimum wynoszącego 5% (kryterium Renault eco²) do 20% wykorzystania tworzyw pochodzących z recyklingu w nowych pojazdach już w 2015 roku.

Zalety recyklingu

Renault spełniło z wyprzedzeniem obowiązek homologowania recyklingu surowców zgodnie z dyrektywą 2005/64, która wymaga od producentów udowodnienia, że sprzedawany samochód został skonstruowany tak, by w 2015 roku nadawał się do powtórnego odzyskania surowców w 85%.

5-drzwiowy model Megane otrzymał w maju 2008 roku pierwszą taką homologację światową.

Drugie życie

W roku 2008 Renault Environnement nawiązało współpracę z Grupą SITA/Suez Environnement w zamiarze rozwijania na terenie Francji sieci recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji: filia Renault przejęła wspólnie Grupą SITA większościowe udziały w firmie INDRA, zajmującej się zarządzaniem/dystrybucją pojazdów dla 350 zakładów złomowania aut rozlokowanych na terenie kraju. W roku 2009 przetworzonych zostało w ten sposób ponad 350 000 pojazdów. Renault i SITA rozwinęły w szczególności szereg nowych metod demontażu aut umożliwiających odzyskiwanie i recykling różnego rodzaju materiałów, które są następnie wykorzystywane do produkcji nowych elementów wyposażenia pojazdów.

Znak Renault eco²

Dowód zaangażowania Renault w działania na rzecz ochrony środowiska, pozwala klientom rozpoznać wśród gamy pojazdów Renault modele najbardziej przyjazne dla środowiska w ciągu całego ich cyklu życia, a równocześnie gwarantuje, że spełniają one trzy następujące kryteria:

PRODUKCJA: produkcja w zakładach z certyfikatem ISO 14001. Ten ekologiczny atest świadczy o stałym dążeniu do zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładów na środowisko naturalne.

EKSPLOATACJA: emisja CO2 równa lub mniejsza niż 140 g/km przebiegu lub zasilanie silnika biopaliwami. Od maja 2010 roku – 195 g/km przebiegu dla pojazdów dostawczych.

RECYKLING: 5% masy tworzyw sztucznych wykorzystanych w konstrukcji pojazdu jest wyprodukowanych z tworzyw sztucznych pochodzących z odzysku. Ponadto 95% masy samochodu nadaje się do ponownego przetworzenia po wycofaniu go z eksploatacji.

Dobrze, że badania nad mniejszą szkodliwością szeroko pojętej motoryzacji trwają. Jednak zanim ich wyniki będą naprawdę zadowalające, trzeba będzie jeszcze poczekać. Może w przyszłości będziemy mogli cieszyć się „nieoddychającymi” samochodami.


Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!